YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

VALEYE TESLİM EDİLEN ARAÇLARDA MEYDANA GELEN ZARAR

  1. Hukuk Dairesi 2016/4685 E. , 2017/2691 K.

"İçtihat Metni" MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada...Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 30/06/2015 tarih ve 2014/423-2015/401 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili adına kayıtlı ... plakalı ...markalı 2011 model aracın 27/03/2013 tarihinde şirket ortağı tarafından...Alışveriş Merkezi'ne gittiği esnada aracını alışveriş merkezi otoparkına park edilmek üzere avm valesine teslim edildiğini, yaklaşık yarım saat sonra ...Alışveriş Merkezi'nde otopark hizmeti veren davalı ...'e bağlı çalışan davalı ...'nün otopark bolardını yanlışlıkla indirmesi sonucu o esnada vale tarafından park edilmekte olan müvekkiline ait aracın ön tampon ve ön camdan ciddi şekilde hasar gördüğünü, aynı tarihli durum tespit tutanağı tanzim edildiğini, aracın ...Maslak servisine çekici ile götürüldüğünü ve onarılan araç için toplam 16.294,91 TL ödeme yapıldığını, piyasa rayiç değerin 120.000,00 TL'nin üzerinde olan ve 34707 km'de bulunan araçta 30.000,00 TL değer kaybı oluştuğunu, oluşan değer kaybının davalılardan yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı ..işl. ve Paz. Ltd Şti vekili, davalı ...'nün olay tarihinde ... Güvenlik Hizmetleri A.Ş. tarafından istihdam edildiğini ve bu şirkete davanın ihbarı gerektiğini, müvekkili şirket ile...ve Park Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanan 28.07.2010 tarihli sözleşme kapsamında ... Alışveriş Merkezi'nde vale, vestiyer, emanet vb. hizmetlerin adı geçen şirket personeli tarafından karşılandığını, müvekkili şirketin emir ve talimatları altında değil, tahsis olunan belirli park alanlarında kendi nam ve hesabına işlettiğini ve bu itibarla kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini, işveren alt işveren ve bağımlılık ilişkisi bulunmadığını, kazanın oluşumu ile ilgili olarak müvekkili şirkete kusur izafesinin de mümkün bulunmadığını savunarak davanın usul ve esastan reddine karar verilmesini istemiştir.

Davalı ... Araç ve Park Hiz. Ltd. Şti. (...Tanıtım Hiz. A.Ş.) vekili, olayda müvekkili şirketin hiç bir kusuru ve sorumluluğunun bulunmadığını, davalı ...'nün müvekkili şirket çalışanı olmayıp, güvenlik görevlisi olduğunu, şirketle hiç bir bağlantısının da bulunmadığını, kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini, BK 579.maddede yer verilen zarar miktarına ilişkin düzenleme karşısında ayrıca davacının talebinin haksız zenginleşme amacı taşıdığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Davalı ...,... Alışveriş Merkezi'nde ...Güvenlik Hiz. A.Ş. bünyesinde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, kazanın meydana geldiği gün sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini, olayda kötüniyetinin bulunmadığını, kazayı engellemek için seslendiğini ancak önleyemediğini, özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verdikleri zararlar için özel mali sorumluluk sigortası bulunduğunu, davanın sigorta şirketine ihbarını savunarak davanın reddini istemiştir.

İhbar Olunan ...vekili, talebin zamanaşımına uğradığını savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; dava alışveriş merkezinde valeye park için teslim edilen araçta meydana gelen hasar nedeniyle oluşan değer kaybının tahsili istemine ilişkin olduğu, olayın meydana geliş şekli bakımından da taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmadığı, olay günü valeye park edilmesi için teslim edilmiş olup, aracın vale tarafından alınması sonrasında, güvenlik şirketi elemanı olduğu anlaşılan davalı ... tarafından bolardın yanlışlıkla kaldırması sonucunda araç ön tampon ve ön cam ve bunlara bağlantılı noktalardan ağır hasar gördüğü, durum tesbit raporunda da yer aldığı, aracın avm otoparkına bırakıldığının sabit olduğu, aracın güvenle saklanması ve özen borcunun bulunduğu, otoparkın davalı... Alışveriş Merkezi bünyesinde bulunduğu, otoparkın alışveriş merkezine gelen müşterilere hizmet verdiğinin sabit olduğu, davacı ile davalı alışveriş merkezi ve hizmeti ifa eden diğer davalı şirket arasında bir vedia sözleşmesinin kurulduğu, güvenlik şirketi elemanı olduğu anlaşılan davalı ...'nün hatalı olarak bolardı kaldırması sonucunda hasarın oluştuğu ve adı geçen davalının da zarardan sorumlu bulunduğu, otoparkın alışveriş merkezi bünyesinde bulunduğu ve otoparkın alışveriş merkezine gelen müşterilere hizmet vermesi karşısında davalı Şirketler arasındaki sözleşme hükümlerinin davacı açısından bir etkisinin olmadığı ve husumet itirazlarının bu nedenle yerinde olmadığı, aracın ... model ... marka ... tipi ve olay anında 37.000 km'de olduğu, kaza sonucunda hasarların olayın oluş şekli ile de uyumlu olduğu, fatura dökümü ile bolardın çalışma prensibi dikkate alındığında anılan hasarlar ve kısmen boya işçiliği görmesi karşısında fabrikasyon orjinalliğinin bozulduğu, mahkememizce benimsenen bilirkişi kurulu raporunda da tesbit edildiği üzere değer kaybı miktarının 11.810,00 TL olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile değer kaybından kaynaklanan 11.810,00 TL tazminatın 27/03/2013 olay tarihinden itibaren değişebilir oranlarda işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir. Kararı davalılar vekilleri temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalılar vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 403,36 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalılardan müştereken ve müteselsilen alınmasına, 08/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.